فقدان مهارت خرید

با اینکه این کلمات جملاتی محبت آمیز و تعارف گونه می نمایانند، اما نباید رد و بدل شدن اینچنین سخنانی را امری ساده و بی معنی و تهی از اندیشه دانست. زیرا در ورای هر کلامی، خواه صوتی کوتاه، کلمه ای ساده، جمله ای خرد باشد، خواه خطابه ای چند ساعته، و یا کتابی چندین صفحه ای، مقصود و اندیشه ای نهان نهفته است. شاید ظاهربینان و ساده لوحان را شنیدن مست کند، اما کسی که اندک درک و شعوری دارد به فراست و در حد دریافت و قدرت تحلیل اش می داند که در پسِ پشت هر کلام و سلامی، نیت و مقصودی، منظور نظر است.

اما بدرستی در پشت جملاتی همچون آنچه در سطور ابتدایی آمده چه مستوری پنهان است؟ و یا این جملات چه چیزی را بلند فریاد می زنند؟ که امروزه ما را یارای دیدن و گوش شنیدن آن نیست؟ فکر می کنم این جملات غریو بلند و اعتراف، هم بستگی و در هم تنیده شدن سرنوشت و آینده ی سرایندگان و گویندگان آنها هستند. هم بستگی ی در همه ی جوانب فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... زندگی.

اما آنچه نوشته شد چه دخلی به موضوع عنوان این نوشتار دارد؟

آنچه در اینجا گفته شد مقدمه ای بود بر،دردی که با کسب اجازه و پوزش خواهی در اینجا آنرا « بی غیرت شدن » می نام ام، و مروری بر مصداق ها و تاثیرات این بی غیرتی بر اقتصاد مناطق لرنشین است.

این بی غیرتی و انفعال، شاید بزرگ ترین بیماری است که در سده ی اخیر باعث تشدید سرعت نابودی اقتصاد ما شده است. اینکه این بیماری چرا و چگونه وارد پیکر مردم ما شده، امریست که همه ی ما کما بیش با آن آشناییم، و در اینجا مجال و نیت پرداختن به آنرا نداریم.

آنچه که مسلم است علیرغم وجود منابع و ثروت های طبیعی و استراتژیکی ی فراوان، فقر شدید تنها دارایی ماست. این فقر باعث پایین آمدن قدرت خرید و به تبع آن گرایش به خرید اجناس ارزان تر و قاعدتا بی کیفیت تر می شود. این میل به خرید جنس ارزان تر از یک سو، و نداشتن مهارت خرید و همچنین عدم آگاهی از کیفیت برتر، امکانات و خدماتی که یک تولید کننده ی معتبر برای اجناس اش فراهم کرده، از سویی دیگر باعث می شود تا در بیشتر موارد اندوخته ی اندک خانوارها، صرف خریدهای ناشیانه و غالبا پرضرر و در نهایت هرز رفتن آن گردد.البته این یک امر طبیعی است.

ادامه دارد ....

/ 2 نظر / 49 بازدید
نصرت درويشي

سلام پيرمرد! مطلب فقدان همیت قومی و نابودی ی مناطق لرنشین را در لور ديدم بسيار عالي ! اما عزيزكم! اين جمله ادامه دارد مايوسم كرد اين جور كه پيداست نوشته را مي خواهي در چند قسمت منتشر نمايي پيشنهاد ميدهم مطلب را در دو بخش ختم به خير نمايي و قول خومو آيم پيت بوره موه هرگونه كه صلاح مي داني سر و كول و دس وپا مه چن قلم تو نونه نصرت درويشي/آبان ماه /1387

همدرد

تازه متوجه شدی که لرها بی غیرت شدن همانهایی که غیرتشون مثل بود میگفتند طرف لر غیرت شده