بازیهای لرستان 3

سپس هر گروه سه ( و یا بنابر توافق دو گروه برای هر یار یک ) سنگ را در خطی راست پشت سر هم و در یک راستا و با فاصله برابر از یک دیگر و در برابر سنگهای گروه مقابل می چینند . البته نخستین سنگ هر گروه باید از نخستین سنگ گروه مقابل به اندازه دست کم 10 متر فاصله داشته باشد . و سنگهای هر گروه تقریبا به اندازه 1 تا 2 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند . (این سنگ ها را که هریک باید دارای ویژگیهای زیر باشد یک " دال dAl " می نامند . 1- گرد نباشد یعنی در اثر خوردن ضربه بیافتد . تقریبا ابعادش کمتر از 15*30 سانتی متر نباشد ) .

 پس از آنکه همه " دال dAl " های هر دو گروه در جای خود مستقر شدند . و تعداد " مررهmarra " های بازی مشخص شد . سرگروهها به وسیله قرعه کشی ( که معمولا سکه انداختند و یا " تر یا حشک (tar yA hoshk) **** می باشد ) . شروع کننده بازی را مشخص می کنند .

 شروع بازی بدینگونه است که تک تک افراد گروه شروع کنند بازی در کنار نخستین " دال dAl " خود ( بنحوی که نوک هیچ یک از پنجه های پایشهای پیش تر از نخستین" دال dAl " نباشد )ایستاده و سنگ کوچکی را که در دست دارند به سمت " دال dAl " های گروه مقابل پرتاب می کنند چنانچه سنگ او به یکی از " دال dAl " های گروه مقابل اصابت کند و آن را سرنگون کند ، او می تواند به عنوان جایزه سنگی دیگر پرتاب کند و اگر این سنگ هم به یکی از " دال dAl " های گروه مقابل اصابت کند و آن را بیاندازد او می تواند دوباره به عنوان جایزه سنگی دیگر پرتاب کند و همچنین است در صورت اصابت سنگهایش به " دال dAl " های گروه مقابل و در غیر اینصورت نوبت به هم گروه بعدی اش می رسد .

 هنگامی که آخرین فرد گروه اول سنگ خود را پرتاب کرد نوبت به افراد گروه مقابل می رسد تا به همین ترتیب " دال dAl " های گروه اول را هدف سنگهای خود قرار دهند . این کار به نوبت توسط افراد هر دو گروه انجام می پذیرد تا هنگامی که همه " دال dAl " های یکی از گروهها توسط گروه دیگر بر زمین بیافتند . هریک از گروهها که زودتر بتواند همه سنگهای گروه دیگر را بیاندازد یک " مررهmarra " برنده بازی شده است . دوباره " دال dAl " ها را از نو استوار می کنند و گروهی که برنده " مررهmarra " پیشین بوده بازی را شروع می کند . این بازی به همین ترتیب از سر گرفته می شود و ادامه می یابد . هر یک از گروهها که تعداد " مررهmarra " های برده اش زود تر به عدد از پیش تعیین شده ( " دال dAl" ) . برسد برنده نهایی بازی است . البته گاهی نیز اتفاق می افتد که دو گروه در میان بازی عدد " دال dAl" را بصورت توافقی کم یا زیاد می کنند .

 در این بازی هر کس که یک و یا تعداد بیشتری از " دال dAl " های طرف مقابل را به خاک افکند . می تواند تا پایان " مررهmarra " جاری بازی در هر بار که نوبت پرتاب به او برسد افزون بر سنگ خود ، به تعداد هر یک از " دال dAl " های که از طرف مقابل سرنگون کرده سنگی را به عنوان جایزه پرتاب کند .

 * دال - dAl : در اینجا و در واژه سازنده نام بازی و نیز در مورد سنگهای استوار شده که مورد هدف قرار می گیرند به چم نشانه ، مترسک ( شبیه سازی شده و جایگزین شده یک انسان و یار) است .

 ** پلو - palow ** : غلطاندن

*** یار ده گیه - yAr de Giyya ( یا " پیا ده گیه peyA de Giya " ) : یک نفر در شکم - شخصی که یار و همراهی پنهان و ناپیدا را با خود دارد . در اینجا یعنی کسی که به جای دو نفر بازی می کند و دارای دو نوبت پرتاب می باشد . و جای خالی شخص کسری را پر می کند .

 **** تر یا حشک - tar yA hoshk : خیس یا خشک ، نوعی قرعه کشی میان دو نفر شبیه انداختن سکه جهت شیر یا خط . بدین شکل که یک قطعه سنگ کوچک را که دو طرفش صاف و تخت باشد انتخاب کرده یک سمت ان را خیس می کنند . سپس هر یک از طرفین قرعه کشی یکی از دو سوی ( تر و یا خشک ) سنگ را برمی گزینند و با صدای بلند اعلام می کنند . سپس سنگ را به هوا پرتاب می کنند . پس از به زمین نشستن سنگ هر کدام از دو سوی ( تر و یا خشک ) آن که رو به بالا بود . به معنی برنده شدن فرد و یا گروه انتخاب کننده ان سمت است .

/ 0 نظر / 36 بازدید