بازیهای لرستان 1

بازیهای که در آنها می توان آموزه های فراوانی همچون همکاری و کارگروهی و همیاری و دیگر دوستی و سخت کوشی و ایستادگی و بزرگ منشی و بخشندگی و  پایداری وهم اندیشی و دور اندیشی و بسیار سرشتهای پاک دیگر را آموخت و دید .

و شوربختانه این بازیها چه به تندی به فراموشی سپرده می شوند . پم پری پمه ، طاق پیل ، ‌کمر ون بازی ، لیسکو دیسکو و .... یادشان خوش آیا کودکان ما این بازی ها را بازی و زندگی خواهند کرد ؟؟؟

بازیهای که یادگار شور کودکی های ماست یادآور خنده های نوجوانی مان و نماینده فرهنگ دیر پا و بالنده ما ، نمایانگر روان دیگرخواهی و ... بودند و هستند .بازیهای که اینک در پس دکمه های بازیهای الکترونیکی و در کنار تنهایی های برادران و خواهران کوچکتر مان ز یاد ها پاک می شوند .

پم پری پمه ، طاق پیل ، ‌کمر ون بازی ، لیسکو دیسکو و .... یادشان خوش آیا کودکان ما این بازی ها را بازی و زندگی خواهند کرد ؟؟؟

خوب دست کم می دانم زندگی امروزی آنچنان این کهترین را در دست خویش گرفتار کرده حتی خواندن و اندیشیدن و نوشتن در باره آنها را هم از یادم برده !!!! چه رسد به آموختن و پرداختن به آنها .

دریغ خوردن نمی دانم سودی خواهد داشت یا خیر ؟ لیک نیک می دانم باید بدست آورد به یاد سپرد و دانست و به دیگران آموخت .

  شاد زییوید و سربلند و تندرست

هماره روزگاران تا فر ایزدی باشد

خرم و آباد بادا برنزستان

ایدن بادا ایدون تر باد

/ 0 نظر / 53 بازدید